Engleza
cristianegheju2
2015-10-29 16:20:27
Fill in the gaps in the text below with the words given above. Give it a title. It is the role of … to carry out the domestic and … policies of the state. A specifi c programme of activities approved by … constitutes the … which government uses in the exercise of its powers. Th e government consists of a prime-minister, a fi rst vice-prime-minister, vice-prime-ministers and other ministers or members, as determined by … law. A … for the offi ce of prime-minister is designated by the president and within 15 days from his …, the candidate for the offi ce of prime-minister requests a vote of … from Parliament regarding the programme and the … list of government members. Th e government enters into the executions of its … on the very day its members take an ... before the President. Th e prime-minister leads the government and … the activities of its members. Th e government issues decisions and orders by way of legal execution which are … by the prime-minister. In cases where parliament has passed a … of no confi dence in the current government, or the prime-minister has been removed from …, the government controls the administration of the public … until a new government has been sworn in. Th e government is … before Parliament. If initiated by at least a quarter of the members present in … and based on their majority vote, Parliament may carry a vote of no confi dence in the government
Răspunsuri la întrebare
mariaalexa022106
2015-10-29 19:02:46

Este rolul ... pentru a efectua politicile interne și ... ale statului. Un program specifi de activități aprobate de ... reprezintă ... care guvernul utilizează în exercitarea atribuțiilor sale. guvern Th e alcătuit din prim-ministru, o fi prima vice-prim-ministru, vice-prim-miniștri și alți miniștri sau membri, astfel cum sunt stabilite prin lege .... O ... pentru CE Offi de prim-ministru este desemnat de președinte și în termen de 15 zile de la data lui ..., candidatul pentru CE Offi de prim-ministru cere un vot de ... din Parlament cu privire la programul și ... lista membrilor guvernului . guvern Th e să intre în execuțiile sale ... chiar în ziua membrii săi să ia o ... în fața președintelui. -Lea e prim-ministru conduce guvernul și ... activitățile membrilor săi. guvern Th e emite decizii și ordine prin executare juridice, care sunt ... de prim-ministru. În cazurile în care parlamentul a adoptat o ... de nici o reședință dențiale în actualul guvern, sau prim-ministru a fost eliminat din ..., guvernul controlează administrarea publicului ... până când un nou guvern a fost investit în funcție. Th e-guvernare este ... în fața Parlamentului. În cazul în care inițiată de cel puțin un sfert din membrii prezenți în ... și se bazează pe votul lor majoritate, Parlamentul poate efectua un vot de reședință dențiale în guvern

Adăugați un răspuns