Matematică
mileygabriela
2015-11-11 08:04:42
In triunghiul dreptunghic ABC, m(unghiul BAC) = 90 si m(unghiul ACB)=30 fie AD perpendiculara pe BC, D apartine [BC]. Daca BC =8 cm, atunci determinati lungimea segmentului BD
Răspunsuri la întrebare
Mary2015
2015-11-11 11:25:26

conform teoremei unghiului de 30° in triunghiul ABC, AB=CB/2=> AB=4 din teorema lui pitagora=> AC=4radical3 ne situam in triunghiul ADC dreptunghic in D, cu masura lui A de 30°, din nou folosim teorema unghiului de 30°=> AD=2radical3. Ne folosim de teorema lui pitagora in triunghiul ADB si afli BD usor

Adăugați un răspuns